Bedrijfsontwikkeling agrarische sector, vergunning aanvragen voor bouwen, bedrijfsontwikkeling
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Eerste Kamer stemt in met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Hier lees je:

Instemming Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Op 9 maart heeft de eerste kamer ingestemd met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. Een week eerder is het wetsvoorstel uitgebreid besproken. Voorafgaand aan de stemming werd de discussie nog even voortgezet. Dat ging met name over Lelystad airport. Wat uit de bespreking van het voorstel duidelijk werd is dat de fracties het belangrijk vinden dat alle sectoren hun steentje bijdragen. Het mag niet zo zijn dat uitsluitend de agrarische sector het stikstof “probleem” moet oplossen.

Welke maatregelen na in werking treden van de wet

Als de wet in werking treedt betekent dat, dat er maatregelen genomen moeten worden om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden terug te brengen. De wet schrijft voor dat in 2025, 40%, in 2030, 50% en in 2050, 74% reductie gehaald moet worden. Om deze vermindering te halen moet de Minister van LNV een programma stikstofreductie en natuurverbetering vaststellen. Ook provincies moeten aan de slag en gebiedsplannen opstellen. Daarin moeten zij aangeven hoe zij gaan bijdragen aan de landelijk vereiste depositiereductie. Daarnaast moet de Minister van LNV een aanvullend programma vaststellen waarin vastgelegd wordt hoe wordt omgegaan met de legalisatie van de PAS melders. Voor hen is er voorlopig dus nog geen duidelijkheid helaas. 

Behalen van doelen

Onderdeel van de nieuwe wet is ook dat de in de gaten gehouden wordt of de doelen gehaald worden. Als blijkt dat het nodig is kan er bijgestuurd worden door het nemen van aanvullende maatregelen. Een versoepeling ten opzichte van de huidige situatie is dat de bouwsector deels vrijgesteld wordt van de natuurvergunningplicht. Dat geldt voor de bouwfase van een project. 

Wanneer de wet in werking treedt is nog niet duidelijk. Dat wordt bij koninklijk besluit bepaald. 

Deze nieuwe wet kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Misschien moet je nieuwe vergunningen aanvragen, meldingen doen of het bestemmingsplan aanpassen. Daarbij kan Belewit ondersteunen. 

Kom in contact met Belewit!

Add Your Heading Text Here